WELCOME TO GATEWAY TO FREEDOM PROJECT

Đường Đến Tự Do


Kính Gửi Quý Đồng Hương - Dự Án Đường Đến Tự Do (Gateway To Freedom) - Để kịp thời gian hảng gạch khắc tên và lát gạch - HẠN CHÓT NHẬN “Donation Form” ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 2, 2015 – Lễ Khánh Thành dự trù tổ chức vào THỨ BẢY, NGÀY 2 THÁNG 5, 2015. Xin quí vị tiếp tục theo dỏi trang nhà này để ghi danh mua các viên gạch cho Con Đường Tự Do

Final Phase of "Gateway to Freedom" Project
Thomas Jefferson Library
Falls Church, Virginia